چرا عباس دير کرد؟
واي از آن دست جدا شده يا حسين
از غمت در کودکي موهايم سفيد شد
انتظار کشيدم فرياد بر آوردم
چرا عباس دير کرد؟
اي کاش پيش من ميماند و غمم را برطرف ميکرد
عمويم کجاست؟

چرا عباس دير کرد؟

اي حسين اي پناه من

من دردانه شما سکينه هستم
از تو معذرت ميخوام پدر و ميدانم عذرخواهي من قبول ميشود
اين من بودم که از عموي خود آب خواستم
آتش در دلم شعله ور بود و عمويم رفت و من در انتظار ماندم
آنقدر انتظار کشيدم که خسته شدم
پيوسته لحظه ها را ميشمارم

و اين جان به لب رسيده فرياد ميکرد

اشکم جاري است و چشمانم خوني است

عمويم کجاست؟
چرا عباس دير کرد؟
واي از آن دست جدا شده يا حسين

از غمت در کودکي موهايم سفيد شد

انتظار کشيدم فرياد بر آوردم
چرا عباس دير کرد؟
انتظار ميکشم در حاليکه قلبم مانند بال کبوتران در حال زدن است
به خودم گفتم چرا از عمويم آب خواستم
خود را سرزنش کردم و به شدت پشيمان شدم
آيا عمويم باز خواهد گشت؟
آيا علم و مشک آب و شمشير او را دوباره خواهم ديد؟
من سيراب شدن را نميخواهم
فقط بازگشت عمويم را با سلامتي ميخواهم
کاش به کربلا نمي آمدم
کاش از او آب طلب نميکردم

آه و ناله از دل بر مي آورم و آرزو ميکنم

کاش به کربلا نمي آمدم

کاش از او آب طلب نميکردم

آه و ناله از دل بر مي آورم و آرزو ميکنم

هرگز آتش دل سرد نشود

اين بلاي بزرگي است که بر من وارد شده
اين بلايي است عظيم که مرا خواهد کشت
عمويم کجاست؟
چرا عباس دير کرد؟
واي از آن دست جدا شده يا حسين

از غمت در کودکي موهايم سفيد شد

انتظار کشيدم فرياد بر آوردم
چرا عباس دير کرد؟
اي کاش پيش من ميماند و غمم را برطرف ميکرد
عمويم کجاست؟
چرا عباس دير کرد؟
اي پدر اين پيغام را از من بگير
و پيش آن ماه شب چهارده ببر
از نهر علقمه درباره او سوال کن تا او را بيابي
تا شايد خبري از او بيابي
اگر او را يافتي اي پدر
از طرف من از او غذرخواهي کن
به او بگو اي عباس برگرد
سکينه ديگر آب نميخواهد
آرزم ميکنم دعا ميکنم که او را زنده بيابي
صحيح و سالم و سلامت و با او به خيمه گاه برگردي
او روياي من است او اميد من است
عمويم کجاست؟
چرا عباس دير کرد؟
چرا عباس دير کرد؟
چرا عباس دير کرد؟
این نوحه سوزناک را میتوانید از اینجا دانلود کنید