امروز سالروز شهادت نازدانه امام حسين (ع) حضرت رقيه (س) است.
a
حضرت رقيه (س) اندکي پس از واقعه عاشورا در سن ٣ يا ٤ سالگي به شهادت رسيدند.
a
آري، نازدانه آقا امام حسين (ع) نتوانست دوري پدر را تاب آورد. او که فرسنگها سر بريده پدر را بر سر نيزه دنبال کرد تا به شام رسيد.
a
چگونه بر اين مصيبت تاب بيارويم. آيا تاريخ چنين چيزي را در جاي ديگر هم ديده است؟ نوه بزرگترين پيامبر را با تمام ياران تشنه لب به شهادت رسانده و قطعه قطعه کنند. سر ايشان را بر سر نيزه کرده و اهل و عيال آنان را به اسارت گرفته و به دنبال سر ايشان به شام ببرند تا فاسدترين حاکم تاريخ را خشنود کنند.
a
آيا به غير از بر سر و صورت زدن کار ديگري هم از ما ميايد؟ هرچه بر اين مصيبت گريه کنيم کم است.
a
اللهم العن يزيد و آل زياد و آل مروان و بن مرجانه و عمر سعد و شمرا. اللهم العن يزيد اللهم العن يزيد اللهم العن يزيد اللهم العن يزيد اللهم العن يزيد اللهم العن يزيد اللهم العن يزيد اللهم العن يزيد
a
الي يوم القيامه
a