از علی مرتضی شیر خدا    هست مروی این حدیث بارجا
هر که خواند پنج سوره پنج وقت    میشود حاجات او بیشک روا
صبح یاسین ظهر فتح و عم عصر    ملک مغرب واقعه بعد از عشا