شهید کافی:م

آیه ای که میخونید «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء» ، امام صادق (ع) میگد مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه (ع). فرمود اون شب جمعه آخری که بناست فرداش بیاد، میاد مسجد کوفه، نماز مغرب و عشا شو میخونه، بعد از نماز عشا (اینقدر دل پسرم درد دارد) که صورتشو میزاره رو خاک، از بعد از نماز عشا تا طلوع فجر، این چند ساعت، هی اشک میریزد و داد میزند و میگد «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء». طلوع فجر که میشه جبرییل میاد بشارت فرج میاره، آقا پا شو!م

کجا میاد؟م

میاد مکه. پشت به کعبه میدهد. صدایی میزند که صدای دلرباشو عالم میفهمد. صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی.م

گوش کنید